ŚCIEŻKA PRZEDSIĘBIORCZA - dotacje na założenie działalności gospodarczej

Regulamin rekrutacji

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny

Zał. 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Zał. 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Zał. 4. Oświadczenie uczestnika potwierdzające kwalifikowalność do uczestnictwa w Projekcie

Zał. 5. Oświadczenie zleceniodawcy/zamawiającego

Zał. 6. Oświadczenie pracodawcy


Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (aktualizacja 25.06.2019)

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

Biznesplan

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Karta oceny formalnej wniosku

Karta oceny merytorycznej wniosku

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (+instrukcja)

Lista identyfikatorów gmin (niezbędna do wypełnienia formularza)

Oświadczenie zbywcy środka trwałego (firma)

Oświadczenie zbywcy środka trwałego (osoba prywatna)


Instrukcja ogólna

Weksel + instrukcja

Deklaracja wekslowa + instrukcja

Oświadczenie beneficjenta + instrukcja

Oświadczenie małżonka + instrukcja

Poręczenie + instrukcja


ŚCIEŻKA ROZWOJU ZAWODOWEGO - szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy

Regulamin wsparcia

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie uczestnika potwierdzające kwalifikowalność do uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie zleceniodawcy/zamawiającego

Oświadczenie pracodawcy

Umowa o udzielenie wsparcia

Oświadczenie - dane osobowe

Lista obecności - szkolenia

Lista obecności - staże

Umowa stażowa - trójstronna

Zał. 1. Oświadczenie o pobieraniu stypendium

Zał. 2. Zaświadczenie o odbyciu stażu

Zał. 3. Oświadczenie jednoosobowa działalność gospodarcza

Zał. 4. Oświadczenie stosunek pracy umowa cywilnoprawna